Reklamačné podmienky

PC Business, s.r.o., Čečinová 31, 821 05 Bratislava
Registrácia v OR OS Bratislava I., vložka 28121/B, odd.: Sro
IČ DPH : SK2020090875

REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Záručná lehota:
produkty ROLINE : 24 mesiacov

PC BUSINESS spol. s r.o. poskytuje na ním dodané produkty 2 ročnú zákonom stanovenú reklamačnú lehotu s výnimkou tašiek značky Targus, ktoré majú predĺženú záručnú lehotu vymedzenú na www.targus.com. Záručná lehota začne plynúť momentom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak sú výrobky označené garančnou nálepkou, pri jej zjavnom poškodení kupujúci stráca tento nárok na záruku. Podmienkou pre uplatnenie záruky je predloženie potvrdeného dodacieho listu kupujúcim spolu s podrobným popisom závady, menom servisného technika, ktorý závadu overil a predloženie reklamovaného tovaru v originálnom balení. Miestom splnenia záručných opráv sú sídla prevádzok firmy PC BUSINESS s.r.o., alebo sídla jej zmluvných servisných partnerov, ak kúpna zmluva neurčuje inak.

Kupujúci na reklamáciu prinesie alebo zašle tovar, ktorý si vo firme PC BUSINESS s.r.o. zakúpil, t.j.
a) ak si zakúpil jednotlivý výrobok (PC komponent), donesie tento vadný výrobok a nie kompletný systém, napr. kompletný počítač, ktorý vyrobil s použitím tohto komponentu
b) ak si zakúpil kompletný PC systém, môže predložiť celý systém, alebo len vadný komponent

Spätné zaslanie reklamovaného tovaru vykoná firma PC BUSINESS s.r.o. na náklady kupujúceho.

Akékoľvek nároky na uplatnenie záruky u firmy PC BUSINESS s.r.o. sú vylúčené v prípadoch, ak:
a) závada bola spôsobená nesprávnou obsluhou, ktorá nie je v súlade s návodom na používanie zariadenia
b) závada bola spôsobená vyššou mocou alebo v dôsledku vplyvov živelných udalostí napr. požiar, blesk, teplo, voda, mráz, prach, špina atď.
c) závada bola spôsobená neodbornou inštaláciou zariadenia, resp. inštaláciou zariadenia servisnou firmou, ktorá nebola autorizovaná firmou PC BUSINESS s.r.o.
d) závada bola spôsobená pripojením zariadenia na nesprávny zdroj elektrického prúdu
e) závada bola spôsobená preťažením zariadenia alebo jeho mechanickým poškodením, ktoré zavinil užívateľ.
f) ak na zariadeniach chýba typový štítok s výrobným číslom
g) ak na zariadeniach bol nainštalovaný neautorizovaný software alebo software infikovaný vírusmi

V prípade uplatnenia oprávnených nárokov na záručnú opravu, je na uvážení firmy PC BUSINESS s.r.o., či zariadenie bude vymenené alebo opravené výmenou vadných modulov.

V prípade uplatnenia neoprávnených nárokov na záručnú opravu, bude firma PC BUSINESS s.r.o. účtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s riešením reklamácie. Výhrady kupujúceho týkajúce sa eventuálnych rozporov pri uplatňovaní servisných nárokov neoprávňujú toho k nezaplateniu splatných faktúr vystavených firmou PC BUSINESS s.r.o.

Miestom splnenia záručných opráv je sídlo firmy PC BUSINESS s.r.o. Bratislava, ak kúpna zmluva neurčuje inak.